بیمه تکمیلی ایران
بیمه ایران بیمه نصری بیمه‌درمان تکمیلی

کدام بیمه تکمیلی را خریداری کنیم؟

 بیمه تکمیلی چیست؟ امروز با وجود بیماری های متعدد  و شناخته شدن بیماری های جدید و جدیدتر، و سنگین بودن هزینه های درمان و کنترل بیماری، بیمه های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت، پاسخگوی تأمین هزینه های درمانی برای بیمار نمی‌باشند. در هنگام بیماری، استرس ونگرانی های خود بیماری، یک طرف، استرس و نگرانی های […]