[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_22016″ sk_overall=”padding-left:40px;” sk_overall_tablet=”padding:30px;” sk_overall_mobile=”padding:20px;”][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_73694″ sk_icon_before_tablet=”margin-bottom:15px;display:none;” sk_icon_before_mobile=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:block;” sk_icon_before=”font-size:24px;color:#000000;background-color:#ffcc00;margin:5px 20px 5px 0px;RTLmargin-right:0;margin-left:20px;RTL” icon=”fa fa-angle-right”]

طراحی داخلی

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_73800″ sk_overall=”padding-left:40px;” sk_overall_tablet=”padding:30px;” sk_overall_mobile=”padding:20px;”][cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-angle-right” sk_icon_before=”font-size:24px;color:#ffcc00;background-color:#010101;margin:5px 20px 5px 0px;RTLmargin-right:0;margin-left:20px;RTL” id=”cz_15502″ sk_icon_before_tablet=”margin-bottom:15px;display:none;” sk_icon_before_mobile=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:block;”]

دکوراسیون

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_38695″ sk_overall=”padding-left:40px;” sk_overall_tablet=”padding:30px;” sk_overall_mobile=”padding:20px;”][cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-angle-right” sk_icon_before=”font-size:24px;color:#ffcc00;background-color:#010101;margin:5px 20px 5px 0px;RTLmargin-right:0;margin-left:20px;RTL” id=”cz_71715″ sk_icon_before_tablet=”margin-bottom:15px;display:none;” sk_icon_before_mobile=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:block;”]

طراحی خارجی

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_12749″ sk_overall=”padding-left:40px;” sk_overall_tablet=”padding:30px;” sk_overall_mobile=”padding:20px;”][cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-angle-right” sk_icon_before=”font-size:24px;color:#ffcc00;background-color:#010101;margin:5px 20px 5px 0px;RTLmargin-right:0;margin-left:20px;RTL” id=”cz_86856″ sk_icon_before_tablet=”margin-bottom:15px;display:none;” sk_icon_before_mobile=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:block;”]

معماری

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_gap height=”120px” id=”cz_36603″ height_tablet=”50px”][cz_title bline=”cz_line_left_side” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:250px;height:2px;position:absolute;top:28px;left:-270px;RTLleft:auto;right:-270px;RTL” id=”cz_42167″]

درباره ما

[/cz_title][cz_gap id=”cz_17081″]

طراحی داخلی هنر و دانش تقویت فضای داخلی یک ساختمان برای دستیابی به یک محیط سالم تر و از نظر زیباییشناختی برای افرادی است که از این فضا استفاده می کنند. طراح داخلی شخصی است که چنین پروژه هایی را برنامه ریزی ، تحقیق ، هماهنگی و مدیریت می کند. طراحی داخلی حرفه ای چند وجهی است که شامل توسعه مفهومی ، برنامه ریزی فضا ، بازرسی سایت ، برنامه نویسی ، تحقیق ، برقراری ارتباط با ذینفعان یک پروژه ، مدیریت ساخت و ساز و اجرای طرح می باشد.

[cz_gap height=”40px” id=”cz_46044″][cz_button title=”بیشتر بدانید” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”fadeInUp” sk_button=”font-size:14px;color:#ffffff;font-weight:600;background-color:#010101;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;float:right;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#010101;” icon=”fa fa-angle-right” sk_icon=”color:#000000;background-color:#ffcc00;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;RTLmargin-right:15px;margin-left:0;RTL” link=”url:%2Fabout%2F|||” id=”cz_26266″][cz_gap height=”120px” id=”cz_58097″ height_tablet=”60px” height_mobile=”0px”]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_56254″ height_mobile=”30px”][cz_title shape=”rhombus cz_title_shape_outline” css_animation=”fadeInUp” text_center=”true” id=”cz_37460″ sk_shape=”width:150px;height:150px;border-style:solid;border-color:#ffcc00;top:115px;left:100px;CDVZleft:160px !important;CDVZ” sk_shape_mobile=”top:110px;left:70px;” sk_shape_tablet=”top:115px;left:65px;”]

12 سال

[/cz_title][cz_gap height=”0px” id=”cz_54328″ height_mobile=”40px”]

[cz_gap height=”120px” id=”cz_56893″ height_tablet=”50px”][cz_title bline=”cz_line_left_side” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” id=”cz_40230″ sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:250px;height:2px;position:absolute;top:28px;left:-270px;RTLleft:auto;right:-270px;RTL” sk_lines_con=”top:10px;”]

کار های ما

[/cz_title][cz_gap height=”90px” id=”cz_80198″ height_mobile=”0px”]

[cz_gallery layout=”cz_metro_9 cz_grid_c6″ img_fx=”cz_grid_grayscale_on_hover” icon=”” cursor_size=”64″ id=”cz_56614″ images=”434,435,432,430,431,433,437,436″ gap=”35px” cursor=”695″ sk_overlay=”background-color:rgba(0,0,0,0.4);”][cz_gap height=”120px” id=”cz_77229″]
[cz_gap height=”200px” height_mobile=”80px” id=”cz_82003″]
[cz_image tilt=”on” css_animation=”fadeInLeft” image=”436″ cz_image=”” id=”cz_61165″ svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_color:#000000;top:-72px;left:73px;” sk_css=”position:relative;z-index:9999;”][/cz_image][cz_gap height=”140px” id=”cz_26643″ height_mobile=”60px”]
[cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeInRight” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:22px;height:2px;position:absolute;top:16px;” id=”cz_110646″]

اتاق های شگفت انگیز

[/cz_title][cz_gap id=”cz_34002″]

طراح داخلی شخصی است که چنین پروژه هایی را برنامه ریزی ، تحقیق ، هماهنگی و مدیریت می کند. طراحی داخلی حرفه ای چند وجهی است که شامل توسعه مفهومی ، برنامه ریزی فضا ، بازرسی سایت ، برنامه نویسی ، تحقیق ، برقراری ارتباط با ذینفعان یک پروژه ، مدیریت ساخت و ساز و اجرای طرح می باشد.

[cz_gap height=”55px” id=”cz_36954″ height_mobile=”30px”][cz_button title=”مشاهده پروژه ها” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”fadeInUp” sk_button=”font-size:14px;color:#ffffff;font-weight:600;background-color:#010101;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;float:right;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#010101;” icon=”fa fa-th” sk_icon=”color:#000000;background-color:#ffcc00;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;RTLmargin-right:15px;margin-left:0;RTL” link=”url:%2Fprojects%2F|||” id=”cz_29239″ cz_button=””][cz_gap height=”0px” id=”cz_98614″ height_mobile=”50px”]
[cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:22px;height:2px;position:absolute;top:16px;” id=”cz_99050″]

آشپزخانه مدرن

[/cz_title][cz_gap id=”cz_61108″][cz_title id=”cz_103036″ sk_overall=”padding-right:80px;” sk_overall_mobile=”padding-right:45px;padding-left:45px;”]

طراحی داخلی هنر و دانش تقویت فضای داخلی یک ساختمان برای دستیابی به یک محیط سالم تر و از نظر زیباییشناختی برای افرادی است که از این فضا استفاده می کنند. طراح داخلی شخصی است که چنین پروژه هایی را برنامه ریزی ، تحقیق ، هماهنگی و مدیریت می کند. طراحی داخلی حرفه ای چند وجهی است که شامل توسعه مفهومی ، برنامه ریزی فضا و بازرسی سایت می باشد.

[/cz_title][cz_gap id=”cz_51027″][cz_stylish_list css_animation=”fadeInUp” id=”cz_55838″ items=”%5B%7B%22title%22%3A%22%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%22%2C%22icon_type%22%3A%22icon%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-check%22%7D%5D” sk_icons=”color:#ffcc00;” sk_lists=”width:120px;margin-right:30px;float:left;”][cz_gap height=”60px” id=”cz_90173″][cz_button title=”مشاهده پروژه ها” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”fadeInUp” sk_button=”font-size:14px;color:#ffffff;font-weight:600;background-color:#010101;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;position:relative;overflow:visible;float:right;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#010101;” icon=”fa fa-th” sk_icon=”color:#000000;background-color:#ffcc00;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;RTLmargin-right:15px;margin-left:0;RTL” link=”url:%2Fprojects%2F|||” id=”cz_58946″][cz_gap height=”0px” id=”cz_58977″ height_mobile=”100px”]

[cz_image css_position=”relative;display: table;margin:0 auto” tilt=”on” css_animation=”fadeInRight” image=”432″ cz_image=”” id=”cz_27881″ svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_color:#000000;top:-72px;left:-65px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”150px” id=”cz_91801″ height_mobile=”50px”]
[cz_content_box type=”1″ shape=”cz_content_box_full_before” id=”cz_101938″ sk_overall=”background-size:cover;background-color:#010101;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.8),rgba(0,0,0,0.8)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img5-1.jpg);” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;”][cz_gap height=”115px” id=”cz_88566″ height_mobile=”60px”][cz_title bline=”cz_line_left_side” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:280px;height:2px;position:absolute;top:28px;left:-300px;RTLleft:auto;right:-270px;RTL” id=”cz_61837″]

سرویس های ما

[/cz_title][cz_gap height=”122px” id=”cz_58103″ height_tablet=”50px”][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInRight” back_box=”true” id=”cz_16181″ back_title=”طراحی داخلی” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.7)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img5-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” sk_overall_mobile=”margin-top:30px;margin-bottom:30px;”][cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی داخلی” style=”style11″ image=”629″ size=”” id=”cz_86916″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;”][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInRight” back_box=”true” id=”cz_95265″ back_title=”دکوراسیون خانه” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.8),rgba(0,0,0,0.8)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img1-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” anim_delay=”1000ms”][cz_service_box type=”vertical” title=”دکوراسیون خانه” style=”style11″ image=”446″ size=”” id=”cz_96390″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;”][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_gap height=”30px” id=”cz_76766″]
[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInLeft” back_box=”true” id=”cz_34068″ back_title=”طراحی خارجی” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.7)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img2-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” anim_delay=”1000ms” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;”][cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی خارجی” style=”style11″ image=”441″ size=”” id=”cz_62076″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;” cz_service_box=””][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInLeft” back_box=”true” id=”cz_25648″ back_title=”طراحی آشپزخانه” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.7)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img3-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;”][cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی آشپزخانه” style=”style11″ image=”445″ size=”” id=”cz_91796″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;” cz_service_box=””][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ shape=”cz_content_box_full_after” id=”cz_33330″ sk_overall=”background-size:cover;background-color:#010101;padding:50px;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.8),rgba(0,0,0,0.8)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img5-1.jpg);” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;”][cz_gap height=”30px” id=”cz_44773″][cz_title id=”cz_30293″ cz_title=””]

با ما تماس بگیرید و رویای خود را تحقق بخشید!

[/cz_title][cz_gap height=”75px” id=”cz_13036″][cz_button title=”نقل قول رایگان ” btn_position=”cz_btn_inline” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”fadeInUp” sk_button=”font-size:14px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;position:relative;overflow:visible;float:right;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” icon=”fa czico-133-arrows-7″ sk_icon=”color:#ffcc00;background-color:#010101;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;” link=”url:%2Fcontact%2F|||” id=”cz_96744″ cz_button=””][/cz_content_box]

[cz_gap height=”150px” id=”cz_44716″ height_mobile=”50px”]
[cz_gap height=”20px” id=”cz_64352″ height_mobile=”80px”][cz_carousel slidestoshow_tablet=”1″ gap=”30px” arrows_position=”arrows_bc” prev_icon=”fa fa-angle-left” next_icon=”fa fa-angle-right” infinite=”true” arrows_show_on_hover=”true” id=”cz_39457″ sk_prev_icon=”color:#ffcc00;background-color:#000000;bottom:-25px;” sk_next_icon=”color:#ffcc00;background-color:#000000;bottom:-25px;”][cz_team style=”cz_team_2″ hover_mode=”cz_team_always_show” image=”642″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_right” social_align=”tal” fx=”cz_social_fx_0″ css_animation=”fadeIn” social_v=”true” overal_border-radius=”0px” social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-envelope%22%2C%22title%22%3A%22Email%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” id=”cz_48538″ sk_icons=”font-size:14px;color:#ffcc00;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;filter:grayscale(0%);” sk_image_con=”background-color:#ffcc00;border-color:#ffcc00;” svg_bg=”top:-50px;” sk_social_con=”background-color:#010101;padding:7px;margin-left:-16px;” sk_tooltip=”padding-top:16px;padding-bottom:15px;border-radius:0px;” sk_image_img=”filter:grayscale(100%);” sk_overall=”background-color:#010101;padding:30px;” cz_team=””]

مارک اسمیت

طراح

[/cz_team][cz_team style=”cz_team_2″ hover_mode=”cz_team_always_show” image=”661″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_right” social_align=”tal” fx=”cz_social_fx_0″ css_animation=”fadeIn” social_v=”true” overal_border-radius=”0px” social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-envelope%22%2C%22title%22%3A%22Email%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” id=”cz_18383″ sk_icons=”font-size:14px;color:#ffcc00;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;filter:grayscale(0%);” sk_image_con=”background-color:#ffcc00;border-color:#ffcc00;” svg_bg=”top:-50px;” sk_social_con=”background-color:#010101;padding:7px;margin-left:-16px;” sk_tooltip=”padding-top:16px;padding-bottom:15px;border-radius:0px;” sk_image_img=”filter:grayscale(100%);” sk_overall=”background-color:#010101;padding:30px;” cz_team=””]

جین سامون

طراح

[/cz_team][cz_team style=”cz_team_2″ hover_mode=”cz_team_always_show” image=”640″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_right” social_align=”tal” fx=”cz_social_fx_0″ css_animation=”fadeIn” social_v=”true” overal_border-radius=”0px” social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-envelope%22%2C%22title%22%3A%22Email%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” id=”cz_66254″ sk_icons=”font-size:14px;color:#ffcc00;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;filter:grayscale(0%);” sk_image_con=”background-color:#ffcc00;border-color:#ffcc00;” svg_bg=”top:-50px;” sk_social_con=”background-color:#010101;padding:7px;margin-left:-16px;” sk_tooltip=”padding-top:16px;padding-bottom:15px;border-radius:0px;” sk_image_img=”filter:grayscale(100%);” sk_overall=”background-color:#010101;padding:30px;” cz_team=””]

آماندا کار

طراح

[/cz_team][cz_team style=”cz_team_2″ hover_mode=”cz_team_always_show” image=”648″ social_tooltip=”cz_tooltip cz_tooltip_right” social_align=”tal” fx=”cz_social_fx_0″ css_animation=”fadeIn” social_v=”true” overal_border-radius=”0px” social=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-facebook%22%2C%22title%22%3A%22Facebook%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-twitter%22%2C%22title%22%3A%22Twitter%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-instagram%22%2C%22title%22%3A%22Instagram%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-envelope%22%2C%22title%22%3A%22Email%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” id=”cz_56865″ sk_icons=”font-size:14px;color:#ffcc00;” sk_image_img_hover=”opacity:0.8;filter:grayscale(0%);” sk_image_con=”background-color:#ffcc00;border-color:#ffcc00;” svg_bg=”top:-50px;” sk_social_con=”background-color:#010101;padding:7px;margin-left:-16px;” sk_tooltip=”padding-top:16px;padding-bottom:15px;border-radius:0px;” sk_image_img=”filter:grayscale(100%);” sk_overall=”background-color:#010101;padding:30px;”]

Maria Brown

Designer

[/cz_team][/cz_carousel]

[cz_title bline=”cz_line_left_side” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:250px;height:2px;position:absolute;top:28px;left:-270px;RTLleft:auto;right:-270px;RTL” id=”cz_43788″ cz_title=””]

تیم ما

[/cz_title][cz_gap height=”60px” id=”cz_43659″]

طراحان داخلی باید بسیار ماهر باشند تا بتوانند محیط های داخلی کارا و ایمن ایجاد کنند.

[cz_gap height=”125px” id=”cz_78169″ height_mobile=”50px”][cz_button title=”تماس با ما” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”fadeInUp” sk_button=”font-size:14px;color:#ffffff;font-weight:600;background-color:#010101;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;position:relative;overflow:visible;float:right;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#010101;” icon=”fa fa-envelope-o” sk_icon=”color:#000000;background-color:#ffcc00;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;RTLmargin-right:15px;margin-left:0;RTL” link=”url:%2Fcontact%2F|||” id=”cz_25074″ cz_button=””]
[cz_gap height=”120px” id=”cz_19618″ height_mobile=”50px”][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”fadeInUp” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:2px;height:150px;position:absolute;top:15px;” id=”cz_46405″ cz_title=””]

فروشگاه تزئینی

[/cz_title][cz_gap height=”140px” id=”cz_35867″ height_mobile=”50px”]

[cz_image id=”cz_22494″ image=”597″ svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_color:#000000;top:-70px;left:-70px;”][/cz_image][cz_hotspot icon=”fa fa-info-circle” icon_effect=”cz_hotspot_waves” icon_animation-duration=”1.8s” position=”cz_hotspot_bottom cz_hotspot_br” id=”cz_59579″ css_top=”15.858208955223882%” css_left=”20%” sk_icon=”color:#ffcc00;” sk_content=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.65);width:140px;padding:30px;”]صفحه اسکیت[br]$117.00[br][br]

متن پیشنهادی شما.
[br][br][cz_button title=”اکنون بخرید” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” sk_button=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;padding:6px 25px;border-width:0;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” icon=”fa fa-shopping-cart” icon_position=”after” sk_icon=”color:#ffcc00;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;” link=”url:http%3A%2F%2Fxtratheme.com%2Finterior%2Fshop%2F||target:%20_blank|” id=”cz_35753″]

 

 

 

 

 

 [/cz_hotspot][cz_hotspot icon=”fa fa-info-circle” icon_effect=”cz_hotspot_waves” icon_animation-duration=”1.8s” position=”cz_hotspot_top cz_hotspot_tr” id=”cz_68618″ css_top=”64.60820857565201%” css_left=”51.88811188811189%” sk_icon=”color:#ffcc00;” sk_content=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.65);width:140px;padding:30px;”]لیموشیرین[br]$10.00[br][br]

متن پیشنهادی شما.
[br][br][cz_button title=”اکنون بخرید” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” sk_button=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;padding:6px 25px;border-width:0;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” icon=”fa fa-shopping-cart” icon_position=”after” sk_icon=”color:#ffcc00;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;” link=”url:http%3A%2F%2Fxtratheme.com%2Finterior%2Fshop%2F||target:%20_blank|” id=”cz_85867″]

 

 

 

 

 

 [/cz_hotspot][cz_hotspot icon=”fa fa-info-circle” icon_effect=”cz_hotspot_waves” icon_animation-duration=”1.8s” position=”cz_hotspot_right” id=”cz_12373″ css_top=”34.49419505560576%” css_left=”49.09090909090909%” sk_icon=”color:#ffcc00;” sk_content=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.65);width:140px;padding:30px;”]هنر خوشنویسی[br]$500.00[br][br]

متن پیشنهادی شما.
[br][br][cz_button title=”اکنون بخرید” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” sk_button=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;padding:6px 25px;border-width:0;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” icon=”fa fa-shopping-cart” icon_position=”after” sk_icon=”color:#ffcc00;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;” link=”url:http%3A%2F%2Fxtratheme.com%2Finterior%2Fshop%2F||target:%20_blank|” id=”cz_63928″]

 

 

 

 

 

 [/cz_hotspot][cz_hotspot icon=”fa fa-info-circle” icon_effect=”cz_hotspot_waves” icon_animation-duration=”1.8s” position=”cz_hotspot_left” id=”cz_70231″ css_top=”32.99958527977787%” css_left=”82.86713286713287%” sk_icon=”color:#ffcc00;” sk_content=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.65);width:140px;padding:30px;”]لامپ آهنی[br]$239.00[br][br]

متن پیشنهادی شما.
[br][br][cz_button title=”اکنون بخرید” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” sk_button=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;padding:6px 25px;border-width:0;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” icon=”fa fa-shopping-cart” icon_position=”after” sk_icon=”color:#ffcc00;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;” link=”url:http%3A%2F%2Fxtratheme.com%2Finterior%2Fshop%2F||target:%20_blank|” id=”cz_44915″]

 

 

 

 

 [/cz_hotspot][cz_hotspot icon=”fa fa-info-circle” icon_effect=”cz_hotspot_waves” icon_animation-duration=”1.8s” position=”cz_hotspot_top cz_hotspot_tr” id=”cz_101352″ css_top=”66.16707986860133%” css_left=”26.853146853146853%” sk_icon=”color:#ffcc00;” sk_content=”color:#ffffff;background-color:rgba(0,0,0,0.65);width:140px;padding:30px;”]صندلی زرد[br]$199.00[br][br]

متن پیشنهادی شما.
[br][br][cz_button title=”اکنون بخرید” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” sk_button=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;padding:6px 25px;border-width:0;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” icon=”fa fa-shopping-cart” icon_position=”after” sk_icon=”color:#ffcc00;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;” link=”url:http%3A%2F%2Fxtratheme.com%2Finterior%2Fshop%2F||target:%20_blank|” id=”cz_37405″]

 

 

 

 [/cz_hotspot]

[cz_gap height=”80px” id=”cz_91271″][cz_title bline=”cz_line_left_side” css_animation=”fadeInLeft” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffffff;width:280px;height:2px;position:absolute;top:28px;left:-300px;RTLleft:auto;right:-270px;RTL” id=”cz_63385″ sk_overall=”margin-top:10px;” cz_title=””]

آمار ما

[/cz_title][cz_gap height=”120px” id=”cz_58985″]

[cz_gap height=”70px” id=”cz_26868″][cz_counter number=”15″ after=”طراح خلاق” position=”tac cz_2rows” duration=”2″ center=”true” sk_num=”font-size:72px;color:#ffcc00;font-family:Bayon;font-weight:400;” sk_after=”font-size:18px;color:#ffffff;font-family:Playfair Display;font-weight:300;” id=”cz_33246″ cz_counter=””]
[cz_gap height=”70px” id=”cz_26868″][cz_counter number=”730″ symbol=”+” after=”پروژه ها” position=”tac cz_2rows” duration=”2″ delay=”1″ center=”true” sk_num=”font-size:72px;color:#ffcc00;font-family:Bayon;font-weight:400;” sk_after=”font-size:18px;color:#ffffff;font-family:Playfair Display;font-weight:300;” id=”cz_59247″ cz_counter=””]
[cz_gap height=”70px” id=”cz_26868″][cz_counter number=”250″ symbol=”+” after=”مشتریان” position=”tac cz_2rows” duration=”2″ delay=”2″ center=”true” sk_num=”font-size:72px;color:#ffcc00;font-family:Bayon;font-weight:400;” sk_after=”font-size:18px;color:#ffffff;font-family:Playfair Display;font-weight:300;” id=”cz_109210″ cz_counter=””][cz_gap height=”0px” id=”cz_93906″ height_mobile=”70px”]
[cz_gap height=”150px” id=”cz_20468″ height_mobile=”50px”]