خدمات

[cz_gap height=”130px” id=”cz_84547″ height_mobile=”50px”][cz_title shape=”icon” id=”cz_54942″ shape_icon=”fa czico-194-download” sk_shape=”font-size:36px;color:#ffcc00;top:-60px;” cz_title=””]

بهترین خدمات طراحی داخلی در شهر

امروز بیا و با ما ملاقات کن!

[/cz_title][cz_gap height=”120px” id=”cz_84547″ height_mobile=”50px”]

[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInUp” back_box=”true” id=”cz_99902″ back_title=”طراحی داخلی” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.7)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img5-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” sk_overall_mobile=”margin-top:30px;margin-bottom:30px;”][cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی داخلی” style=”style11″ image=”444″ size=”” id=”cz_82623″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;” cz_service_box=””][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInUp” back_box=”true” id=”cz_76120″ back_title=”طراحی اتاق پذیرایی” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.7)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img2-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;” anim_delay=”500ms”][cz_service_box type=”vertical” title=”دکوراسیون خانه” style=”style11″ image=”446″ size=”” id=”cz_74166″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;” cz_service_box=””][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInUp” back_box=”true” id=”cz_45754″ back_title=”ما خلاق هستیم!” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.8),rgba(0,0,0,0.8)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img1-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” anim_delay=”1000ms”][cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی خلاقانه” style=”style11″ image=”442″ size=”” id=”cz_45090″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;” cz_service_box=””][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_gap height=”30px” id=”cz_69720″]
[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInUp” back_box=”true” id=”cz_101534″ back_title=”طراحی خارجی” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.7)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img2-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;”][cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی خارجی” style=”style11″ image=”441″ size=”” id=”cz_54219″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;” cz_service_box=””][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInUp” back_box=”true” id=”cz_72881″ back_title=”آشپزخانه مدرن” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.7)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img3-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;” anim_delay=”500ms”][cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی آشپزخانه” style=”style11″ image=”445″ size=”” id=”cz_47931″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;” cz_service_box=””][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_content_box type=”1″ css_animation=”fadeInUp” back_box=”true” id=”cz_29741″ back_title=”بهترین طراحی نور” back_content=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است” sk_overall=”background-size:cover;background-color:#ffcc00;” sk_back=”background-size:cover;background-image:linear-gradient(90deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.7)),url(https://xtratheme.com/interior/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/img5-1.jpg);” back_btn_title=”بیشتر بدانید” sk_back_title=”font-size:32px;color:#ffcc00;font-family:Playfair Display;margin-top:20px;margin-bottom:30px;” sk_back_btn=”font-size:13px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffcc00;margin-top:30px;” sk_back_btn_hover=”color:#000000;background-color:#ffffff;” sk_back_in=”color:#ffffff;width:350px;margin-bottom:40px;” sk_overall_mobile=”margin-bottom:30px;” anim_delay=”1000ms”][cz_service_box type=”vertical” title=”طراحی نور” style=”style11″ image=”629″ size=”” id=”cz_99938″ sk_title=”font-size:32px;color:#000000;border-style:solid;” sk_overall=”margin-top:50px;margin-bottom:50px;” cz_service_box=””][/cz_service_box][/cz_content_box]
[cz_gap height=”150px” id=”cz_64591″ height_mobile=”50px”]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_35721″ sk_overall=”padding-left:40px;” sk_overall_tablet=”padding:30px;” sk_overall_mobile=”padding:20px;”][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_59020″ sk_icon_before_tablet=”margin-bottom:15px;display:none;” sk_icon_before_mobile=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:block;” sk_icon_before=”font-size:24px;color:#000000;background-color:#ffcc00;margin:5px 20px 5px 0px;RTLmargin-right:0;margin-left:20px;RTL” icon=”fa fa-question” cz_title=””]

سوالی دارید؟

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_right_hover” id=”cz_58415″ sk_overall=”padding-left:40px;” sk_overall_tablet=”padding:30px;” sk_overall_mobile=”padding:20px;”][cz_title icon_before_type=”icon” icon=”fa fa-phone” sk_icon_before=”font-size:24px;color:#ffcc00;background-color:#010101;margin:5px 20px 5px 0px;RTLmargin-right:0;margin-left:20px;RTL” id=”cz_48333″ sk_icon_before_tablet=”margin-bottom:15px;display:none;” sk_icon_before_mobile=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:block;” cz_title=””]

رایگان تماس بگیرید: 09013259928

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_35721″ sk_overall=”padding-left:40px;” sk_overall_tablet=”padding:30px;” sk_overall_mobile=”padding:20px;”][cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_68870″ sk_icon_before_tablet=”margin-bottom:15px;display:none;” sk_icon_before_mobile=”margin-top:10px;margin-bottom:10px;display:block;” sk_icon_before=”font-size:24px;color:#000000;background-color:#ffcc00;margin:5px 20px 5px 0px;RTLmargin-right:0;margin-left:20px;RTL” icon=”fa czico-088-envelope-of-white-paper” cz_title=””]

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_gap height=”150px” id=”cz_64591″ height_mobile=”50px”]
[cz_tabs style=”cz_tabs_htc” fx=”cz_tabs_zoom_in” id=”cz_32299″ sk_tabs=”font-size:24px;color:#000000;font-family:Playfair Display;font-weight:600;background-color:#eeeeee;padding-top:10px;padding-right:30px;padding-left:30px;” sk_active=”background-color:#ffcc00;” sk_content=”background-color:#010101;padding:90px;”][cz_tab title=”اتاق تلوزیون” id=”cz_30018″]
[cz_image id=”cz_54029″ image=”431″ svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_color:rgba(255,255,255,0.61);top:50px;left:-45px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”30px” id=”cz_34002″][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”none” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:22px;height:2px;position:absolute;top:16px;” id=”cz_13524″ cz_title=””]

اتاق تلویزیون راحت

[/cz_title][cz_gap id=”cz_34002″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[cz_gap height=”20px” id=”cz_34002″][cz_button title=”مشاهده گالری” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”none” sk_button=”font-size:14px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffffff;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;float:right;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffcc00;” icon=”fa fa-th” sk_icon=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;RTLmargin-left:-17px;margin-right:15px;RTL” link=”url:%23|||” id=”cz_44861″ sk_icon_hover=”color:#ffcc00;background-color:#000000;” cz_button=””]
[/cz_tab][cz_tab title=”شرکت” id=”cz_67104″]
[cz_gap height=”30px” id=”cz_34002″][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”none” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:22px;height:2px;position:absolute;top:16px;” id=”cz_103931″ cz_title=””]

دفتر عالی

[/cz_title][cz_gap id=”cz_34002″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[cz_gap height=”30px” id=”cz_34002″][cz_button title=”مشاهده گالری” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”none” sk_button=”font-size:14px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffffff;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;float:right;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffcc00;” icon=”fa fa-th” sk_icon=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;RTLmargin-left:-17px;margin-right:15px;RTL” link=”url:%23|||” id=”cz_26726″ sk_icon_hover=”color:#ffcc00;background-color:#000000;” cz_button=””]
[cz_image id=”cz_63933″ image=”433″ svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_color:rgba(255,255,255,0.61);top:50px;left:45px;”][/cz_image]
[/cz_tab][cz_tab title=”اتاق خواب” id=”cz_40108″]
[cz_image id=”cz_83331″ image=”434″ svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_color:rgba(255,255,255,0.61);top:50px;left:-45px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”30px” id=”cz_34002″][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”none” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:22px;height:2px;position:absolute;top:16px;” id=”cz_60327″ cz_title=””]

خودت را اینجا آرام کن!

[/cz_title][cz_gap id=”cz_34002″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[cz_gap height=”20px” id=”cz_34002″][cz_button title=”مشاهده گالری” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”none” sk_button=”font-size:14px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffffff;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;float:right;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffcc00;” icon=”fa fa-th” sk_icon=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;RTLmargin-left:-17px;margin-right:15px;RTL” link=”url:%23|||” id=”cz_75531″ sk_icon_hover=”color:#ffcc00;background-color:#000000;” cz_button=””]
[/cz_tab][cz_tab title=”آشپزخانه” id=”cz_49190″]
[cz_gap height=”30px” id=”cz_34002″][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”none” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:22px;height:2px;position:absolute;top:16px;” id=”cz_16648″ cz_title=””]

طراحی مفید آشپزخانه

[/cz_title][cz_gap id=”cz_34002″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[cz_gap height=”20px” id=”cz_34002″][cz_button title=”مشاهده گالری” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”none” sk_button=”font-size:14px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffffff;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;float:right;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffcc00;” icon=”fa fa-th” sk_icon=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;RTLmargin-left:-17px;margin-right:15px;RTL” link=”url:%23|||” id=”cz_102663″ sk_icon_hover=”color:#ffcc00;background-color:#000000;” cz_button=””]
[cz_image id=”cz_96097″ image=”432″ svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_color:rgba(255,255,255,0.61);top:50px;left:45px;”][/cz_image]
[/cz_tab][cz_tab title=”اتاق پذیرایی” id=”cz_42514″]
[cz_image id=”cz_65134″ image=”435″ svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_color:rgba(255,255,255,0.61);top:50px;left:-45px;”][/cz_image]
[cz_gap height=”30px” id=”cz_34002″][cz_title bline=”cz_line_after_title” css_animation=”none” text_center=”true” sk_lines_con=”top:10px;” sk_lines=”background-color:#ffcc00;width:22px;height:2px;position:absolute;top:16px;” id=”cz_64018″ cz_title=””]

اتاق پذیرایی شگفت انگیز

[/cz_title][cz_gap id=”cz_34002″]

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

[cz_gap height=”20px” id=”cz_34002″][cz_button title=”مشاهده گالری” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” icon_position=”after” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” css_animation=”none” sk_button=”font-size:14px;color:#000000;font-weight:600;background-color:#ffffff;padding:6px 25px;border-style:solid;border-width:2px;border-color:#000000;float:right;” sk_hover=”color:#000000;background-color:#ffcc00;” icon=”fa fa-th” sk_icon=”color:#ffffff;background-color:#000000;padding:7px;margin-right:-17px;margin-left:15px;border-style:solid;RTLmargin-left:-17px;margin-right:15px;RTL” link=”url:%23|||” id=”cz_104167″ sk_icon_hover=”color:#ffcc00;background-color:#000000;” cz_button=””]
[/cz_tab][/cz_tabs]
[cz_gap height=”100px” id=”cz_43810″][cz_2_buttons title=”مشاهده گالری ما” title2=”ایجاد قرار ملاقات” sep_text=”یا” style=”style4″ id=”cz_50451″ link=”url:%2Fgallery%2F|||” link2=”url:%2Fcontact%2F|||rel:nofollow” sk_btn1=”color:#000000;font-family:Playfair Display;font-weight:700;letter-spacing:1px;background-color:#ffcc00;padding:7px 55px 10px 40px;” sk_btn2=”color:#000000;font-family:Playfair Display;font-weight:700;letter-spacing:1px;background-color:#ffcc00;padding:7px 28px 10px 38px;” sk_btn1_hover=”color:#ffffff;background-color:#000000;” sk_btn2_hover=”color:#ffffff;background-color:#000000;” sk_icon=”font-size:14px;color:#ffffff;background-color:#010101;border-width:0px;” sk_icon_mobile=”display:none;” sk_btn1_mobile=”text-align:center;width:100%;margin-bottom:20px;” sk_btn2_mobile=”text-align:center;width:100%;margin-bottom:20px;” cz_2_buttons=””][cz_gap height=”120px” id=”cz_61808″]